AdminLTE Logo

โรงเรียนพิชัย | PHICHAI SCHOOL

  ข้อตกลงก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร  

1. ผู้สมัครควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรเบราว์เซอร์ google chrome , microsoft Edge หรือ firefox ในการกรอกใบสมัคร

2. หากข้อมูลผู้สมัครสอบที่ผู้สมัครสอบบันทึกในระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัคร ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนในปีนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

3. หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และลายมือชื่อผู้ปกครอง ติดรูปถ่ายแล้วทำการสแกนแล้วอัปโหลดเข้าสู่ระบบตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามประกาศ โรงเรียนจะดำเนินการออกเลขที่สมัครให้

4. ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในแต่ละหน้าทั้งหมดจะยังไม่บันทึก จนกว่าจะจบขั้นตอนการกรอกข้อมูล

5. การกระทำใดซึ่งผู้ใช้ได้กระทำให้เกิดมีอันตรายต่อระบบ โรงเรียนจะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด

เวลาในการกรอกข้อมูลการสมัคร 08.30 น. - 16.30 น.   ระหว่างวันที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2567 - 13  มีนาคม  พ.ศ. 2567 (ม.1 ในเขต/นอกเขต)  

ระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 - 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 (ม.4 รอบทั่วไป)  

ระหว่างวันที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2567 - 10  มีนาคม  พ.ศ. 2567 (ม.1 ความสามารถพิเศษ)

ระหว่างวันที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2567 - 10  มีนาคม  พ.ศ. 2567 (ม.4 ความสามารถพิเศษ)   

กรุณาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ท่านต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567