AdminLTE Logo

โรงเรียนพิชัย | PHICHAI SCHOOL

ติดต่อ-สอบถาม

  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพิชัย

ติดต่อ - สอบถาม กลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ 055 421 402 - 112  

สายด่วน สมัครออนไลน์โทร

082-607-5456  

โรงเรียนพิชัย ตั้งอยู่ที่ 9/9 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-421-402 โทรสาร 055-421-406

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ