AdminLTE Logo

โรงเรียนพิชัย | PHICHAI SCHOOL

ยอดผู้สมัคร ปีการศึกษา 2567

418

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

34

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยอดผู้สมัครในแต่ละวัน

ยอดผู้สมัครในแต่ละวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามแผนในลำดับที่ 1

ยอดผู้สมัคร ความสามารถพิเศษ ม.4

ยอดผู้สมัคร ความสามารถพิเศษ ม.1

ยอดผู้สมัคร ม.1 ในเขต / นอกเขต / ความสามารถพิเศษ

ยอดผู้สมัครแผนการเรียนลำดับที่ 1 ม.1

  info แนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพิชัยระบบออนไลน์
infographic แนะนำการสมัคร

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน