AdminLTE Logo

โรงเรียนพิชัย | PHICHAI SCHOOL

ยอดผู้สมัคร ปีการศึกษา 2566

407

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

37

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยอดผู้สมัครในแต่ละวัน

  info แนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพิชัยระบบออนไลน์
infographic แนะนำการสมัคร

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน