AdminLTE Logo

โรงเรียนพิชัย | PHICHAI SCHOOL

ยอดผู้สมัคร ปีการศึกษา 2566

407

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

37

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยอดผู้สมัครในแต่ละวัน

ยอดนักเรียนที่ได้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย

40  คน

ห้อง 3 : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

40  คน

ห้อง 4 : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

40  คน

ห้อง 5 : ภาษาอังกฤษ

40  คน

ห้อง 6 : ภาษาจีน

40  คน

ห้อง 7 : ภาษาไทย

40  คน

ห้อง 8 : สังคมศึกษา

40  คน

ห้อง 9 : อุตสาหกรรม - พาณิชยกรรม

40  คน

ห้อง 10 : เกษตรกรรม - คหกรรม

33  คน

ห้อง 11 : ศิลปะ - ดนตรี - นาฏศิลป์

35  คน

ห้อง 12 : กีฬา

  info แนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพิชัยระบบออนไลน์
infographic แนะนำการสมัคร

  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน